Obchodní podmínky


  1 .Všeobecné obchodní podmínky
  2. Ceny zboží
  3. Objednání zboží
  4. Platební podmínky, forma úhrady
  5. Dodací lhůty, doprava / osobní odběr
  6. Odstoupení od smlouvy
  7. Reklamační řád
  8. Záruka
  9. Ochrana osobních údajů
 10. Ochrana autorských práv


1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností AbiaNet, s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2, 101 00 - Praha 10, identifikační číslo: 26478749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84873, dále jen „prodávající/podnikatel“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 89/2012 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy uvádí jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele.
Alkohol prodáváme pouze osobám starším 18 let. Kupující potvrzuje, jako součást objednání zboží, že tuto skutečnost bere na vědomí a že je mu více než 18 let.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Předmět koupě přechází do vlastnictví kupujícího zaplacením výrobku.
Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství výrobku tak, jak je uvedeno v době objednávky na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně. Dále je prodávající povinen adekvátně zabalit výrobek a odeslat jej v dohodnuté lhůtě, vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.
Jakékoli změna těchto obchodních podmínek jsou možné jen písemně vzájemnou dohodou smluvních stran, formou písemného dodatku.


2. Ceny zboží

Ceny prodávaného zboží jsou prodávajícím aktualizovány a aktuální ceny jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Ceny jsou uváděny včetně DPH.
Při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době uzavření kupní smlouvy.


3. Objednání zboží

Kupující objednává zboží a tedy platně uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu. Takto odeslaná objednávka je závazná.
Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje, že dovršil věku 18 let. Osobám mladším 18ti let veškeré alkoholické nápoje prodávající neposkytuje.
Pro objednání zboží není nutná registrace. E-mail uvedený v objednávce bude zařazen do rozesílání newsletterů. Této služby se zákazník může na žádost kdykoli zříci.
Při objednávkách odeslaných v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude objednávka vyřízena následující pracovní den.
Minimální odběr není stanovený. Po výběru zboží a vložení do nákupního košíku kupující zvolí jemu vhodný způsob doručení, popřípadě osobní odběr a způsob úhrady.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno podle občanského průkazu, fakturační údaje, určení způsobu dodání, doručovací adresa, atd.).
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího odesláním kupujjícím prodávajícímu. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci.
V případě jakéhokoliv dotazu ohledně objednávky může kupující kontaktovat prodávajícího na tel. č. +420 241 734 545.


4. Platební podmínky, forma úhrady

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v kanceláři sídla prodávajícího (zdarma), hotově formou dobírky pracovníkovi přepravní služby (doběrečné činí 30,- Kč), hotově formou dobírky při převzetí na pobočce HeurekaPoint (doběrečné činí 20,- Kč, POZOR: dobírka HeurekaPoint na pobočce v Bratislavě je vybírána v EUR - částka v CZK je přepočtena na EUR aktuálním kurzem HeurekaPoint, který momentálně činí 26,10.) nebo bezhotovostním převodem předem na základě vystavené zálohové faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu po objednání zboží (zdarma). V případě úhrady formou platebního příkazu bude zboží odesláno až po obdržení částky na účet prodávajícího. Neuhradí-li kupující částku za zboží do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.


5. Dodací lhůty, doprava / osobní odběr

Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje kupujícímu maximálně do 3-4 pracovních dní od zaplacení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. Náklady přepravného hradí kupující spolu s výrobkem před dodávkou nebo na místě při dodávce. Přepravu předmětu prodeje zabezpečí prodávající prostřednictvím smluveného přepravce nebo vlastní přepravou, případně si kupující může zvolit osobní odběr v kanceláři sídla kupujícího. Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě odevzdaný na přepravu.
Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší moci nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.
Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat v termínu dodání, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. V případě osobního odběru je zboží připraveno k vyzvednutí po dobu jednoho týdne. Pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat.
Zasílání zásilek mimo ČR řeší prodávající individuálně (kromě odběru zboží na pobočce HeurekaPoint v Bratislavě)!

Doprava zboží:
Cena přepravného po Praze činí 100,- Kč. Dopravu provádí prodávající. Při nákupu zboží nad 3000,- je doprava zdarma.
Po celé České republice mimo Prahu je cena přepravného 150,- Kč, dopravu provádí externí dopravce. Při nákupu zboží nad 3.000,- Kč je doprava zdarma.
Při odběru zboží na některém z výdejních míst sítě Uloženka/HeurekaPoint v ČR je účtován poplatek  60,- Kč. Na Slovensku  100,- Kč. Při nákupu zboží nad 3.000,- Kč je služba zdarma.
Při osobním odběru zboží v kanceláři sídla prodávajícho se přepravné neúčtuje, zboží je možné vyzvednout v Po-Pá 9:00 - 17:00 hod. Kupující může zboží odebrat až poté, co ho prodávající bude informovat o tom, že zboží je připraveno k odběru. Osobní odběr na Slovensku (Rohozná 63, Brezno) je zpoplatněn částkou 150,- Kč.

Vína po Praze rozváží sám prodávající na svou zodpovědnost. V případě využití služeb kurýra a HeurekaPoint je zboží baleno na náklady prodávajícího do speciálních obalů na víno. Takto zabalená vína jsou při přepravě kurýrem pojištěná do výše 50.000,- Kč. Vína přepravovaná sítí HeurekaPoint pojištěná nejsou, ale pokud dojde k poškození zásilky při přepravě, je třeba informovat nejen přepravce nýbrž i prodávajícího, s nímž bude celá záležitost řešena v reklamačním řízení.

6. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od dodávky výrobku v případech jako:
  -kupující pro účely koupě výrobku předloží neplatné, případně jakýmkoli způsobem zfalšované doklady,
  -kupující nepřevezme z důvodů spočívajících na jeho straně předmět koupě v řádně avizovaném termínu.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


7. Reklamační řád

Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady. Pro posouzení kvality reklamovaného vína důrazně doporučujeme dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího v rozporu s písemnými pokyny dodanými prodávajícím (např. na etiketě). Reklamace se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).
Reklamace jsou vyřizovány:
  -telefonicky (v Po-Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 na telefonním čísle +420 241 734 545)
  -e-mailem (info@rocnikove-vino.cz)
  -poštou (AbiaNet s.r.o., Nad Vinným potokem 2, 101 00 - Praha 10).


8. Záruční a reklamační podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na jakost vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Jinak platí obecná zákonná lhůta pro uplatnění práva z vad 24 měsíců.
Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem (např. v rozporu s pokyny na etiketě) ze strany kupujícího.
Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti  a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


9. Ochrana osobních údajů

Informace, které kupující poskytne prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.


10. Ochrana autorských práv

www.rocnikove-vino.cz je provozováno firmou AbiaNet s.r.o., Nad Vinným potokem 2,  Praha 10,
PSČ: 101 00, IČ: 26478749, DIČ: CZ26478749, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84873.
Obsah stránky www.rocnikove-vino.cz podléhá autorskému právu. Jakékoli používání obsahu nebo jeho části je možné jen s písemným souhlasem majitele.

 

Platnost obchodních podmínek od 1.3.2017